بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 85,129 87.29 318,723 93.24 322,753 89.99 341,483 90.29
اوراق مشارکت 5,795 5.94 6,158 1.8 18,078 5.04 20,146 5.33
سپرده بانکی 949 0.97 612 0.18 707 0.2 707 0.19
وجه نقد 1,552 1.59 2,936 0.86 1,250 0.35 912 0.24
سایر دارایی ها 4,098 4.2 13,386 3.92 15,874 4.43 14,959 3.96
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 32,843 33.68 107,728 31.52 107,329 29.92 105,928 28.01