نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 434,156 93.92 1,648,339 94.24 1,327,901 91.63 1,242,410 89.48
اوراق مشارکت 6,263 1.35 17,067 0.98 50,100 3.46 103,931 7.49
سپرده بانکی 780 0.17 28 0 14 0 14 0
وجه نقد 8,742 1.89 18,072 1.03 25,965 1.79 1,207 0.09
واحد صندوق 431 0.09 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,913 2.58 65,627 3.75 45,142 3.12 40,961 2.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 145,704 31.52 566,968 32.41 475,837 32.84 458,605 33.03