بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 93,292 87.65 367,760 90.43 422,449 91.35 389,027 87.46
اوراق مشارکت 6,158 5.79 18,615 4.58 18,643 4.03 31,653 7.12
سپرده بانکی 940 0.88 627 0.15 469 0.1 369 0.08
وجه نقد 1,605 1.51 2,727 0.67 3,652 0.79 5,464 1.23
سایر دارایی ها 4,439 4.17 16,967 4.17 17,224 3.72 18,278 4.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,278 33.15 118,550 29.15 134,329 29.05 123,356 27.73