بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان به همراه توضیحات