بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " ثبت شده نزد سازمان حداقل ٧٠ % از كل دارايي هاي صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥ % از اوراق منتشره ناشر
   2-1 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرار داد اختیار معامله همان سهام حداکثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
   2-2 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرار داد اختیار معامله همان سهام حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
3- سهام ، حق تقدم سهام و قرار داد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از کل دارایی های صندوق
4- سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداكثر ٢٠% از كل داراييهاي صندوق
5- واحدهای سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر ٥% از کل دارایی صندوق و تا سقف ٣٠% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداكثر ٥% از كل دارايی های صندوق
7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداكثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداكثر ١٠% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام