نصب همراه صندوق fundMobileApp

شعبات معرفی شده جهت پذیره نویسی

پذیره نویسی صندوق صرفاً در ده شعبه عامل بانک پارسیان به شرح زیر امکان پذیر می باشد :
١- شعبه آزادی
٢- شعبه چهارراه رشید
٣- شعبه حافظ
٤- شعبه مرکزی
٥- شعبه بلوار کشاورز
٦- شعبه آرژانتین
٧- شعبه آیت ا..کاشانی
٨- شعبه تختی
٩- شعبه فرشته
١٠- شعبه میرداماد شرقی