نصب همراه صندوق fundMobileApp

لیست شعبات جهت پذیره نویسی

    پذیره نویسی صرفاً در ده (١٠) شعبه عامل بانک پارسیان بشرح زیر امکانپذیر می¬باشد:
ردیف     نام شعبه    ردیف     نام شعبه    ردیف     نام شعبه    ردیف     نام شعبه    ردیف     نام شعبه
١    آزادی    ٢    چهارراه رشید    ٣    حافظ    ٤    مرکزی    ٥    بلوار کشاورز
٦    آرژانتین    ٧    آیت¬ا... کاشانی    ٨    تختی    ٩    فرشته    ١٠    میرداماد شرقی