نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
روزنامه رسمی تغییر صاحبان مجاز صندوق 1399/11/05
روزنامه رسمی صندوق ( تصویب صورت های مالی منتهی به 99/01/27 و تمدید مهلت فعالیت صندوق) 1399/09/10
صورتجلسه مجمع مورخ 99/05/15(تصویب صورتهای مالی منتهی به 27 فروردین 99) و نامه سازمان 1399/05/29
صورتجلسه مجمع مورخ 99/05/15 (صورتجلسه تمدید مهلت فعالیت صندوق و نامه سازمان) 1399/05/29
صورتجلسه مجمع99/05/15 و نامه سازمان در خصوص تمدید مهلت فعالیت صندوق 1399/05/22
اسامی حاضرین در مجمع 1399/05/15 1399/05/20
صورتجلسه مجمع مورخ 99/03/17(تغییر سقف صندوق و اگهی کدال) و نامه سازمان 1399/04/11
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1399/03/17 1399/03/18
صورتجلسه مجمع مورخ 98/08/12(تغییرترکیب داراییهای صندوق) اصلاحیه 1398/11/27
مجوز سازمان وروزنامه کثیرالانتشار (تغییر ترکیب داراییهای صندوق) 1398/09/06
صورتجلسه مجمع مورخ 98/08/12(تغییرترکیب داراییهای صندوق) 1398/08/18
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1398/08/12 1398/08/13
روزنامه دنیای اقتصاد( تصویب صورت های مالی منتهی به فروردین 98 و تغییر آدرس و تغییر صاحبان امضا) 1398/06/23
روزنامه رسمی تصویب صورت های مالی منتهی به فروردین 98 و تغییر آدرس 1398/06/17
روزنامه رسمی تغییر صاحبان امضا صندوق 1398/06/17
صورتجلسه مجمع مورخ 98/04/03(تغییر هزینه های نرم افزار) 1398/04/22
صورتجلسه مجمع مورخ 98/04/03(تصویب صورتهای مالی منتهی به 27 فروردین 98) 1398/04/22
صورتجلسه مجمع 97/10/29 و نامه سازمان درخصوص تغییر ادرس 1397/11/15
صورتجلسه مجمع مورخ 97/10/29 در خصوص تغییر آدرس صندوق 1397/11/07
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1397/03/28 1397/06/12
صورت جلسه مجمع سالانه مورخ 1397/03/28 و نامه سازمان 1397/04/25
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/03/28 و نامه سازمان (تغییرات امیدنامه) 1397/04/25
روزنامه رسمی تغییر صاحبان امضا مجاز و تصویب صورتهای مالی منتهی به 96/01/27 1396/06/21
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع 96/04/10 1396/06/06
آگهی تغییرات صاحبان امضا مجاز صندوق 1396/06/06
صورتجلسه مورخ 14/04/96 (تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق و نامه سازمان) 1396/05/21
صورتجلسه مجمع ناریخ 10/04/96 (موارد مربوط به تغییرات امیدنامه) 1396/05/18
صورتجلسه مجمع تاریخ 10/04/96 (سالانه و موارد مربوط به اساسنامه) 1396/05/17
نامه تمدید سه ساله صندوق 27/04/1399 1396/05/16
صورتجلسه مجمع تاریخ 13/02/96 مبنی بر تمدید سه ماهه صندوق(28/01/96 الی 27/04/96) 1396/02/18
روزنامه رسمی تغییر تعداد واحدهای تحت تملک موسسین و سرمایه گذار 1396/02/17
نامه تمدید سه ماهه صندوق از تاریخ 28/01/96 الی 27/04/96 1396/02/17
صورتجلسه مجمع تاریخ 14/12/1395 صندوق(تغییرات مربوط به اساسنامه) 1396/01/14
صورتجلسه مجمع تاریخ 14/12/1395 و نامه سازمان مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه 1396/01/14
روزنامه رسمی مجمع سالیانه(95/05/25) 1395/06/03
صورت جلسه 1395.03.26 1395/05/20
آگهی تغییران مجمع 1395.03.26 سالیانه 1395/05/20
روزنامه رسمی تغییر حسابرس 1395/03/31
اگهی تغییرات تغییر حسابرس و تمدید 1395/03/18
صورت جلسه تغییر حسابرس و تمدید فعالیت به مدت یک سال 1395/02/27
نامه سازمان برای تغییر حسابرس 1395/02/27
روزنامه رسمی تغییر متولی 1395/02/27
آگهی تغییر متولی صندوق 1395/02/12
نامه سازمان برای تغییر متولی 1395/01/22
تغییر متولی صندوق 1395/01/22
روزنامه رسمی تغییر صاحبان امضای مجاز 1394/10/21
صورت جلسه و نامه سازمان مجمع1394.03.30 1394/09/30
صورت جلسه و نامه سازمان تغییر صاحبان امضای مجاز 1394/09/30
روزنامه رسمی مجمع مورخ94.03.30(تغییر نوع صندوق -حذف ضامن نقدشوندگی) 1394/09/08
تغییر سقف هزینه سالیانه حسابرس 1394/08/20
آگهی ثبت(انتقال واحد های ممتاز) 1393/12/20
تغییر سقف هزینه نرم افزار 1393/08/26
انتقال واحد های ممتاز 1393/08/26
آگهی ثبت(مربوط به تصویب صورت مالی سال مالی منتهی به 1393/01/27) 1393/07/30
صورتجلسه مجمع صندوق در2 تیر 93 1393/04/24
آگهی ثبت تغییر نوع و مدت صندوق(از بادرآمد ثابت با پیش بینی سود به سهامی کوچک) 1392/08/13
آگهی ثبت تغییرات و صورتجلسه مجمع عادی مورخ 22/04/1392 1392/07/13
صورت جلسه مجمع صندوق در تیر ماه 91 1391/11/09
تغییرات امیدنامه صندوق(تغییر صفحات 6و19) 1391/07/04
صورتجلسه مجمع موسسین صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان 1389/11/24
اسکن اصل صورتجلسه امضا شده مجمع موسسین 1389/11/24
اسکن اصل صورتجلسه امضا شده مجمع موسسین 1389/11/24