نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 اسفند ماه 1399 1400/01/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 بهمن ماه 1399 1399/12/05
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1399/10/27 1399/11/27
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 99/10/27(حسابرسی نشده) 1399/11/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 دی ماه 1399 1399/11/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 آذر ماه 1399 1399/10/01
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 99/07/27(حسابرسی شده) 1399/09/19
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 27 مهر ماه 99(حسابرسی شده) 1399/09/19
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 آبان ماه 1399 1399/09/05
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1399/07/27(حسابرسی نشده) 1399/08/27
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 99/07/27(حسابرسی نشده) 1399/08/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 مهر ماه 1399 1399/07/30
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 شهریورماه 1399 1399/06/31
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 مرداد ماه 1399 1399/05/29
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 99/04/27(حسابرسی نشده) 1399/05/25
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1399/04/27(حسابرسی نشده) 1399/05/25
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 مردادماه 1399 1399/05/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 خرداد ماه 1399 1399/04/03
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1399/01/27 (حسابرسی شده) 1399/03/21
صورتهای مالی یکساله منتهی به 99/01/27(حسابرسی شده) 1399/03/21
صورتهای مالی یکساله منتهی به 99/01/27(حسابرسی شده) 1399/03/17
صورتهای مالی یکساله منتهی به 99/01/27(حسابرسی شده) 1399/03/17
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1398/01/27(حسابرسی شده) 1399/03/17
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 اردیبهشت ماه 1399 1399/02/29
صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به 1399/01/27(حسابرسی نشده) 1399/02/28
صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به 1399/01/27(حسابرسی نشده) 1399/02/28
صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به 1399/01/27(حسابرسی نشده) 1399/02/28
گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به 1399/01/27(حسابرسی نشده) 1399/02/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 فروردین ماه 1399 1399/02/01
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 اسفند ماه 1398 1399/01/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 بهمن ماه 1398 1398/12/05
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/10/27(حسابرسی نشده) 1398/11/27
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 98/10/27(حسابرسی نشده) 1398/11/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 دی ماه 1398 1398/11/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 آذر ماه 1398 1398/10/04
صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1398/07/27(حسابرسی شده) 1398/09/18
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1398/07/27(حسابرسی شده) 1398/09/18
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 آبان ماه 1398 1398/09/05
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1398/07/27(حسابرسی نشده) 1398/08/28
صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 98/07/27(حسابرسی نشده) 1398/08/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 مهر ماه 1398 1398/07/29
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 شهریور ماه 1398 1398/07/01
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 مرداد ماه 1398 1398/06/03
صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 98/04/27 1398/05/26
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1398/04/27 1398/05/26
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 تیرماه 1398 1398/04/31
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 خرداد ماه 1398 1398/04/01
صورتهای مالی یکساله منتهی به 98/01/27(حسابرسی شده) 1398/03/12
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1398/01/27(حسابرسی شده) 1398/03/12
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/07
صورتهای مالی یکساله منتهی به 98/01/27(حسابرسی نشده) 1398/02/23
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1398/01/27(حسابرسی نشده) 1398/02/23
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 فروردین ماه 1398 1398/02/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 اسفند ماه 1397 1397/12/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 بهمن ماه 1397 1397/12/04
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 97/10/27(حسابرسی نشده) 1397/11/27
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 97/10/27(حسابرسی نشده) 1397/11/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 دی ماه 1397 1397/10/30
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 آذر ماه97 1397/09/28
گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به 97/07/27(حسابرسی شده) 1397/09/10
صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 97/07/27(حسابرسی شده) 1397/09/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27آبان ماه97 1397/08/30
گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به 97/07/27(حسابرسی نشده) 1397/08/20
صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 97/07/27(حسابرسی نشده) 1397/08/20
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 مهرماه 1397 1397/07/29
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 شهریور ماه 1397 1397/07/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27مرداد ماه 1397 1397/06/04
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 97/04/27 1397/05/24
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 97/04/27 1397/05/24
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 تیر ماه 1397 1397/04/31
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 97/01/27(اصلاحیه) 1397/04/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 خرداد ماه 1397 1397/03/29
صورت های مالی منتهی به 1397/01/27(حسابرسی شده) 1397/03/09
گزارش عملکرد منتهی به 1397/01/27(حسابرسی شده) 1397/03/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27اردیبهشت ماه97 1397/02/30
صورتهای مالی نه ماهه 96 1397/02/24
گزارش عملکرد نه ماهه 96 1397/02/24
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 27 فروردین 97(حسابرسی نشده) 1397/02/24
صورت های مالی منتهی به 1397/01/27(حسابرسی نشده) 1397/02/24
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 27 فروردین ماه 1397 1397/02/05
گزارش پرتفو صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان مربوط به اسفند ماه 96 1397/01/22
گزارش وضعیت پرتفوی بهمن ماه صندوق کارگزاری پارسیان 1396/12/14
صورتهای مالی نه ماهه 96 1396/11/25
گزارش عملکرد نه ماهه 96 1396/11/25
گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان 1396/11/11
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/30
گزارش افشای پرتفوی آذرماه صندوق کارگزاری پارسیان 1396/10/30
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 27 مهر 1396 1396/09/12
گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به 27 مهرماه 1396 1396/09/12
صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 96/07/27 1396/08/22
گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به 96/07/27 1396/08/22
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 27/04/96 1396/05/29
صورتهای مالی میاندوره ای سه ماهه منتهی به 27/04/96 1396/05/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 27/04/96 1396/05/25
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 96/04/27 1396/05/15
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 27/01/96(حسابرسی شده) 1396/03/24
صورت های مالی یکساله منتهی به 27/01/96(حسابرسی شده) 1396/03/24
صورت های مالی یکساله منتهی به 27/01/96 (حسابرسی نشده) 1396/02/20
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 27/01/96 1396/02/20
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 27/10/1395 1395/11/25
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/10/27(حسابرسی نشده) 1395/11/25
صورت های مالی دوره میانی منتهی به 27/07/95 (حسابرسی شده) 1395/10/01
گزارش عملکرد 27 مهر ماه 95 1395/09/30
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1395.07.27(حسابرسی نشده) 1395/08/25
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1395.07.27 1395/08/25
گزارش عملکرد منتهی به 27 تیرماه95 1395/05/24
صورت مالی سه ماهه منتهی به 27 تیرماه 95 1395/05/24
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 27.01.1395 1395/03/16
صورت مالی یکساله منتهی به27.01.1395 حسابرسی شده 1395/03/16
صورت مالی یک ساله منتهی به 95.01.27 حسابرسی نشده 1395/02/27
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 95.01.27 1395/02/27
گزارش عملکرد27 دی ماه 94 1394/11/27
صورت مالی 27 دی ماه94 1394/11/27
گزارش عملکرد 27 مهر94 1394/10/06
صورتهای مالی دوره میانی منتهی به 1394.07.27(حسابرسی شده) 1394/10/06
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1394.07.27(حسابرسی نشده) 1394/08/26
گزاش عملکرد شش ماهه منتهی به 1394.07.27 1394/08/26
گزارش عملکرد ُدوره سه ماهه منتهی به 1394/04/27 1394/05/25
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/04/27 1394/05/24
صورت های مالی یکساله منتهی به 1394/01/27(حسابرسی شده) 1394/03/18
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1394/01/27 1394/03/18
صورت های مالی یکساله منتهی به 1394/01/27(حسابرسی نشده) 1394/02/22
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1394/01/27 1394/02/22
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/10/27(حسابرسی نشده) 1393/11/26
گزارش عملکرد ُدوره نه ماهه منتهی به 1393/10/27 1393/11/26
گزارش عملکرد ُدوره شش ماهه منتهی به 1393/07/27 1393/09/04
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1393/07/27(حسابرسی شده) 1393/09/04
گزارش عملکرد ُدوره شش ماهه منتهی به 1393/07/27 1393/08/19
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1393/07/27(حسابرسی نشده) 1393/08/19
گزارش عملکرد ُدوره سه ماهه منتهی به 1393/04/27 1393/05/26
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1393/04/27(حسابرسی نشده) 1393/05/25
صورتهای مالی یکساله منتهی به 27/01/1393 (حسابرسی شده) 1393/03/13
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1393/01/27 1393/02/17
صورت های مالی یکساله منتهی به 1393/01/27(حسابرسی نشده) 1393/02/17
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1392/10/27(حسابرسی نشده) 1392/11/23
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1392/10/27 1392/11/23
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1392/07/27(حسابرسی شده) 1392/09/16
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1392/07/27(حسابرسی نشده) 1392/08/27
صورت های مالی منتهی به 1392/04/27 1392/07/03
گزارش حسابرس مستقل یکساله منتهی به 27/01/92 1392/03/27
صورتهای مالی یکساله منتهی به 27/01/92(حسابرسی شده) 1392/03/27
صورتهای مالی منتهی به 92/01/27(حسابرسی نشده) 1392/02/24
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1391/10/27 1391/11/28
گزارش حسابرس مستقل شش ماهه منتهی به 1391/07/27 1391/10/05
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1391/07/27 1391/10/05
صورت های مالی منتهی به 27/07/91 (حسابرسی نشده) 1391/08/16
گزارش سه ماهه منتهی به27/04/91 1391/05/18
گزارش حسابرس مستقل یکساله منتهی به 91.01.27 1391/04/05
صورت های مالی یکساله حسابرسی شده 1391/04/05
گزارش یکساله حسابرسی نشده 1391/02/23
صورتهای مالی 9 ماهه 1390/11/17
نظر حسابرس برای گزارش شش ماهه منتهی به 90.07.27 1390/10/13
گزارش شش ماهه-نهایی 1390/08/25
گزارش سه ماهه 1390/05/19