Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار موضوع بندهاي ١-٢-٢ و ٢-٢-٢ يا سپرده گذاري موضوع بند ٣-٢-٢ مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " ثبت شده نزد سازمان حداقل ٧٠ % از كل دارايي هاي صندوق
٢ - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥ % از اوراق منتشره ناشر
١-٢ سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرار داد اختیار معامله همان سهام حداکثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
٢-٢ سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرار داد اختیار معامله همان سهام حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٣ - سهام ، حق تقدم سهام و قرار داد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از کل دارایی های صندوق
٤ - سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداكثر ٢٠% از كل داراييهاي صندوق
٥ - واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر ٥% از کل دارایی صندوق و تا سقف ٣٠% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد .
٦ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداكثر ٥% از كل داراييهاي صندوق
٧ - اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداكثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
٨ - اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداكثر ١٠% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان